Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Zdravotní postižení je jedním z faktorů, které vedou k dlouhodobé nezaměstnanosti a k vyloučení ze společnosti (1). Osoby se zdravotním postižením (OZP) tvoří velkou skupinu dlouhodobě nezaměstnaných. K 30.11. 2005 bylo v Praze evidováno celkem 2922 nezaměstnaných OZP, což je téměř 12% z celkového počtu 24766 nezaměstnaných (2). Přibližně dvě třetiny nezaměstnaných OZP jsou bez zaměstnání déle než 12 měsíců (3). Přestože je Praha místem s nejnižší nezaměstnaností v ČR, situace zdravotně postižených uchazečů o zaměstnání se v hlavním městě v posledních letech výrazně zhoršila. V lednu 2002 připadalo v Praze na jedno volné pracovní místo 8,21 uchazečů. V lednu 2004 již 16,94 a v lednu 2005 dokonce už 19,82 uchazečů, což dokládají výsledky šetření prováděného Národní radou zdravotně postižených (4). Ač jsou podniky při zaměstnávání zdravotně postižených zvýhodňovány (5), stále nevzniká dostatek vhodných pracovních pozic pro OZP. Zaměstnanci úřadů práce konstatují, že vytváření pracovních míst pro OZP na volném trhu je spíše výjimečným jevem, stejně jako aktivní vytváření vhodných pracovních podmínek pro osoby se sníženou mobilitou (6). Šetření u zaměstnavatelů prokázalo, že nejvážnějším problémem při zaměstnávání OZP je vyšší nemocnost u některých skupin těchto osob, na druhém místě pak nedostatečná kvalifikace a nižší pracovní výkon (7). Pokud již zaměstnavatelé povinných 5% OZP zaměstnávají, jde spíše o postižené, jejichž pracovní omezení jsou minimální. Podpory se pak nedostává obrovskému počtu OZP, jejichž postižení skutečně představuje vážné překážky v práci (8). Vozíčkáři při individuálních rozhovorech mezi hlavními příčinami, které jim brání nebo znepříjemňují vykonávání zaměstnání, nejčastěji uváděli problémy s dopravou do zaměstnání, a to především vysoké náklady na provoz speciálně upraveného vozidla, či vysokou fyzickou a časovou náročnost každodenního cestování MHD, problémy s bezbariérovým přístupem na pracoviště a nevyhovující délku a počátek pracovní doby. Stěžovali si na enormně nízký počet nabízených pozic vhodných pro osoby se sníženou mobilitou, které by zároveň odpovídali jejich kvalifikaci, dovednostem a zkušenostem, nebo pozic, které by mohli vykonávat z domova prostřednictvím nástrojů informačních technologií. Že jsou počítače a internet pro OZP neocenitelnou pomůckou při jejich začleňování do společenského dění dokládá také 32 soutěžních příspěvků v literární soutěži "Internet a můj handicap" vyhlášené sdružením BMI (9).

Se zájmem o práci z domova prostřednictvím internetu a telefonu ze strany vozíčkářů jsme se setkali při hledání vhodných kandidátů na pozici fundraiser. Když jsme v říjnu 2005 prostřednictvím centra Paraple oslovili cca 120 vozíčkářů, měli jsme během týdne 10 zájemců o tuto práci, kteří splňovali dané předpoklady: základní dovednosti práce s počítačem, vlastní PC a připojení k internetu a bez vad řeči. Při následných osobních pohovorech jsme zjistili, že většina uchazečů má ale jen minimální zkušenosti s telefonickým kontaktováním firem a s informačními systémy pro správu kontaktů a vztahů se zákazníky. Zde vznikla myšlenka vyškolit skupinu cca 12-15 OZP na komunikační dovednosti po telefonu, práci se systémem CRM a fundraising, umožnit jim získat praktické zkušenosti na tréninkové pozici a úspěšné absolventy poté zaměstnat v našem sdružení.

 

(1) Disability and social exclusion, time to change, tools to chance, Atény 2002

(2) zdroj statistiky MPSV

(3) http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003001001003003008 písm. A)

(4) http://www.nrzp.cz/upload/zhodnoceni.doc 

(5) §81 zákona 435/2004 o zaměstnanosti

(6) www.poradna-prava.cz/dokumenty/diskriminace_up.doc 

(7) http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006003001001003003008 písm E)

(8) http://www.zdn.cz/detail.htm?id=48576 

(9) http://www.vozickari-ostrava.cz/vozka/clanky/2005/050104.pdf 

 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1