Cíle projektu

Zdůvodnění projektu

Strategický rámec

Cílová skupina projektu

Přínosy pro cílovou skupinu

Udržitelnost projektu

AKTUALITY

Tiskové podklady 
a informace pro novináře

Fotogalerie

Mapa stránek projektu

Výstupy a výsledky

Vazba projektu na strategické dokumenty

Základním koncepčním dokumentem upravujícím vládní politiku vůči osobám se zdravotním postižením je Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 - 2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004, který vychází ze Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením (usnesení vlády ČR č. 605, 16. června 2004), a navazuje na Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením schválený usnesením vlády č. 256 ze dne 14. dubna 1998. a na Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 - 2006. Podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jejich úprava jsou obsaženy i v dalších analytických a koncepčních dokumentech vlády České republiky, jako je např. Národní plán zaměstnanosti a jeho akční plány, Strategie rozvoje lidských zdrojů, Státní informační politika, Společné memorandum o sociálním začleňování a Národní akční plán sociálního začleňování.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je v uvedených dokumentech považováno za prioritu celkového rozvoje lidských zdrojů v České republice. Náš projekt v souladu s tím přispěje k začlenění až 14 zdravotně postižených osob na trh práce tím, že jim poskytne možnost zvýšení kvalifikace absolvováním školení komunikačních dovedností, telemarketingu a fundraisingu, kurzu na využívání nástrojů informačních a telekomunikačních technologií pro týmovou práci z domova a umožní jim nabytí praktických zkušeností a dovedností v tréninkovém zaměstnání na pozici fundraiser. Nejméně 5 účastníkům kurzu bude na závěr nabídnuto trvalé zaměstnání v našem sdružení na dobu neurčitou.

Strategické dokumenty (konkrétně Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 - 2006 odst. 2.4.4 E - začlenění) uvádí, že schopnost zdravotně postižených občanů využívat moderních forem informačních a komunikačních technologií může být významným faktorem určujícím stupeň jejich zapojení do života současné společnosti založené na znalostech. Náš projekt v tomto ohledu rozvíjí schopnosti osob se zdravotním postižením využívat tyto moderní technologie jak při práci tak ve volném čase při začleňování do společnosti.

Projekt je současně plně v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy z roku 2000, kde navazuje především na tu část, která se týká integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, usnadnění těmto osobám získání pracovního uplatnění a umožnění jejich pobytu v domácím prostředí (viz kapitola Kvalita života odst. L 1.7).

 
 

 

 

^ nahoru ^

 

 

Společnosti SPRINX Systems, a.s. za bezplatné poskytnutí licencí k systému SPRINX CRM.NET, který umožní týmu našich fundraiserů spravovat kontakty potenciálních dárců z jejich domácího pracoviště prostřednictvím internetu a monitorovat a řídit činnost tohoto týmu. 

www.sprinx.cz

home | o nás | kontakty | aktuality | mapa stránek

(c) Sdružení MAKROPULOS, Michalská 1, Praha 1